Bemiddeling

Waarom bemiddeling

Als ondernemer kom je vroeg of laat wel eens in aanraking met een conflict. In de afgelopen decennia wordt er dan snel naar een advocaat gestapt om het conflict via de klassieke weg langs de rechtbank op te lossen. Hierbij worden de onderhandeling meestal uit handen gegeven en door advocaten gevoerd, en ligt de uiteindelijke beslissing bij een rechter.

Helaas is een gerechtelijke procedure onvoorspelbaar, langdurig, kostbaar en rakelt steeds weer het verleden op terwijl de betrokken mensen allang weer met andere zaken bezig willen zijn.

Bovendien wordt een uitspraak meestal niet door beide partijen als rechtvaardig ervaren en blijft de verliezende partij met bittere gevoelens zitten. Dergelijke procedures leiden vaak tot een definitieve breuk tussen partijen.

Bemiddeling wil het verder verzuren van relaties vermijden door de partijen te begeleiden naar een oplossing die voor beide partijen als gunstig ervaren wordt. Een bemiddelaar legt daarbij geen oplossingen op maar begeleidt de partijen in hun onderhandelingen om zo zelf tot een oplossing te komen. Er wordt pas geprocedeerd wanneer alle opties afgetast zijn

Moet een bemiddelaar behalve procesbegeleider ook kennis hebben van de materie of juridisch onderlegd zijn? Dat lijkt soms een voordeel te zijn, maar dat is lang niet altijd het geval:

  • Wanneer de bemiddelaar zijn technische of juridische kennis etaleert dreigt die zijn onpartijdigheid te verliezen in de ogen van de partij die van mening verschilt.
  • De bemiddelaar kan te directief worden en daarmee een regeling forceren die wellicht niet geheel gedragen wordt door één of beide partijen, al dan niet in combinatie met een verlies aan objectiviteit/deskundigheid als de bemiddelaar te veel technische kleur heeft laten zien.
  • Een technisch probleem kan geparkeerd worden en/of binnen mediation door een onafhankelijk expert opgelost worden; of door dat geschilpunt exclusief voor te leggen aan de rechter.

5 Stappenplan

Intake gesprek met alle betrokken partijen

Financiële en anderszins afspraken bespreken en vastleggen

Inventariseren van ieders belangen en verwachtingen

Samen over oplossings-opties nadenken

Onderhandelen en vastleggen

Bouwgeschillen

Wanneer de verzoeningscommissie er niet in geslaagd is uw geschil op te lossen, is bemiddeling een logische volgende stap

  • levrancier weigert nog te leveren omdat hij nog niet betaald is en opdrachtgever dreigt met opeisen boete vanwege overschrijden van aantal werkbare dagen;
  • uitvoering is niet conform afgetekende bouwtekening en de vraag is voor wiens rekening komt afbraak en alsnog uitvoeren conform tekening;
  • opdrachtgever houdt 5 % van de aanneem som in vanwege beweerdelijke gebreken die onder garantie vallen, terwijl gebouw al in gebruik is genomen;

Handelsgeschillen

Handelsgeschillen komen in alle soorten en maten voor en kunnen ontstaan in iedere fase van het zaken doen.

  • U heeft een vordering op een klant of afnemer die zijn betalingsverplichtingen niet na komt.
  • Uw contractspartner komt de overeenkomst niet na.
  • Een van de partijen trekt zich terug uit een samenwerking, terwijl de andere partij er vanuit gaat dat er al definitieve afspraken zijn.
  • Uw leverancier levert niet wat u verwacht had en u bent ontevreden over wat u krijgt geleverd.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen in verband met bemiddeling of advocatuur.