Aanpak

Communication is key. Luisteren en goed proberen te begrijpen. In samenwerking met de client formuleren Roger Ritzen en de mensen uit zijn netwerk op wie hij een beroep doet om u verder te helpen, de over en weer spelende belangen en stippelen wij de weg naar het realiseren van zoveel mogelijk belangen van de client uit. We willen en kunnen niets anders leveren dan ambachtelijk maatwerk.

Bij een conflict zullen wij altijd eerst bekijken met u of procederen de enige resterende oplossing biedt. Indien mogelijk zullen wij door middel van bemiddeling een vaak goedkopere, snellere en duurzamere, relatie sparende oplossing aanreiken.

Wij leggen de nadruk op het bestendigen van de bestaande relaties alsook op het uitbouwen van hun duurzaamheid, voor ons zelf met onze relaties maar ook voor onze relaties met hun omgeving. Dit doen we door transparante en realistische advisering, ook als dat de conclusie zou opleveren dat bepaalde belangen niet realiseerbaar blijken te zijn.

Daarnaast hechten wij belang aan heldere en vooraf overeengekomen tariefstructuur van de Rogius-dienstverlening. Uitgangspunt is een nader over te komen honorarium, zijnde een uurtarief (prijspeil 2022: € 240,- ex BTW en jaarlijks te indexeren) voor gepresteerde tijd. Geen kantoorkosten, niet per verrichting en evenmin een vast percentage over het honorarium. Wij zullen altijd voordat wij aan de slag gaan het uurtarief bespreken en vastleggen, naast een omschrijving van de opdracht en eventueel overige voorwaarden.

Er geldt een beperking van de aansprakelijkheid van Rogius en de hulppersonen waarvan Rogius gebruik maakt, namelijk voor zover en ter hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (behoudens eigen risico). Wordt er geen dekking verleend dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het aangerekende en betaalde honorarium.

Externe kosten zoals deurwaarder, griffie, vertalers, proceskosten zijn voor rekening van de klant; voordat die gemaakt worden zal u daarover geïnformeerd worden, indien en voorzover mogelijk.

Data zullen verzameld, beheerd en gebruikt worden voorzover dit past bij de aangezochte dienstverlening en met inachtneming van alle wettelijke en overigens geldende (fatsoens-)regels en normen.

Onze missie

Aangaan of beëindigen van contracten, van samenwerkingen of betrokken geraken in juridisch conflict zijn voor alle betrokken partijen steeds weer lastige zaken, zowel juridisch alsook qua verwachtingen en emoties over en weer. De 30 jaar ervaring van (het opgebouwde netwerk dat) Rogius in conflictoplossing kan bieden, geeft de mogelijkheid om in iedere zaak het benodigde maatwerk te leveren. Dat kan zijn procederen als het nodig is maar altijd met het oog op alsnog een onderhandelende oplossing bereiken. Procederen is geen doel op zich maar een middel.

Rogius heeft decennia ervaring en kennis in oplossingen bieden in de ondernemerswereld en aan zelfstandigen  Die ervaring en kennis worden onderhouden door ondergaan maar ook geven van (permanente) opleiding en training in zowel Nederland als België.

Zowel in Nederland als in België wordt via samenwerking met collega mediators en advocaten alsook in intervisie verband op gezette tijden de dagdagelijkse bezigheid als mediator en advocaten getoetst en geëvalueerd.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen in verband met bemiddeling of advocatuur.