Aanpak

Communicatie

Luisteren en goed proberen te begrijpen. In samenwerking met de client formuleren Roger Ritzen en de mensen uit zijn netwerk op wie hij een beroep doet om u verder te helpen, de over en weer spelende belangen en stippelen wij de weg naar het realiseren van zoveel mogelijk belangen van de client uit. We willen en kunnen niets anders leveren dan ambachtelijk maatwerk.

Procederen als het niet anders kan

Bij een conflict zullen wij altijd eerst bekijken met u of procederen de enige resterende oplossing biedt. Indien mogelijk zullen wij door middel van adviseren, onderhandelingen begeleiden en/of  bemiddeling een vaak goedkopere, snellere en duurzamere, relatie sparende oplossing aanreiken.

Dit doen we door transparante en realistische advisering, ook als dat de conclusie zou opleveren dat bepaalde belangen niet realiseerbaar blijken te zijn.

Kosten voor de klant

Daarnaast hechten wij belang aan heldere en vooraf overeengekomen tariefstructuur van de Rogius-dienstverlening. Maatwerk, afhankelijk van belang van de zaak, te verwachten hoeveelheid werk en draagkracht klant, zijn elementen die een rol spelen. Uitgangspunt is een nader over te komen honorarium, zijnde een uurtarief (prijspeil 2023: € 240,- ex BTW en jaarlijks te indexeren) voor gepresteerde tijd met als minimaal te hanteren tijdseenheid 0.1, dat gelijk is aan 6 minuten. In dat uurtarief zijn kantoorkosten en reiskosten inbegrepen. Wij zullen altijd voordat wij aan de slag gaan het uurtarief bespreken en vastleggen, naast een omschrijving van de opdracht en de overige voorwaarden.

Externe kosten zoals deurwaarder, griffie, vertalers, proceskosten zijn voor rekening van de klant. Voordat die gemaakt worden zal u daarover geïnformeerd worden, indien en voorzover mogelijk.

Algemene voorwaarden en beperking aansprakelijkheid

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing  met daarin een beperking van de aansprakelijkheid van Rogius en de hulppersonen waarvan Rogius gebruik maakt, namelijk voor zover en ter hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (behoudens eigen risico). Wordt er geen dekking verleend dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het aangerekende en betaalde honorarium.

Data

Data zullen verzameld, beheerd en gebruikt worden voorzover dit past bij de aangezochte dienstverlening en met inachtneming van alle wettelijke en overigens geldende (fatsoens-)regels en normen.

Onze missie

Missie

Ik leg mij toe erop toe een advocaat, bemiddelaar, mediator maar eerst en vooral een mens te zijn, die zich richt op het voorkomen en oplossen van geschillen met de nadruk op open communicatie, respectvolle interacties en het vinden van oplossingen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zijn. Procederen kan maar alleen als het de kans vergroot op een onderhandelde oplossing.

Geschillen oplossen op een effectieve, efficiënte en duurzame manier, door middel van open en respectvolle communicatie en samenwerking met alle betrokken partijen. Het streven is het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen die de belangen van alle partijen behartigen, in samenwerking met klant, andere professionals zoals coaches, financiële adviseurs en mediators om deze doelen te bereiken.

Visie

Mijn visie is een wereld waarin geschillen op een respectvolle en effectieve manier worden opgelost, zonder de negatieve gevolgen van een lange en kostbare juridische procedure om mensen meer en meer in staat te stellen om op een creatieve, oplossingsgerichte manier met elkaar samen te werken om geschillen te voorkomen en op te lossen, waarbij er meer begrip en empathie is tussen de betrokken partijen.

Wat kan ik betekenen voor een klant?

Aangaan of beëindigen van contracten, van samenwerkingen of betrokken geraken in juridisch conflict zijn voor alle betrokken partijen steeds weer lastige zaken, zowel juridisch alsook qua verwachtingen en emoties over en weer. Toch is het juist daar waar ik een meerwaarde kan en wil zijn.

Ik heb decennia ervaring en kennis in oplossingen bieden in de ondernemerswereld en aan zelfstandigen  Die ervaring en kennis worden onderhouden door ondergaan maar ook geven van (permanente) opleiding en training in zowel Nederland als België.

Ik zelf als een van de meest ervaren intervisiebegeleider voor advocaten en mediators in Nederland en Vlaanderen (tussen de 40 -60 intervisiebijeenkomsten per jaar voor honderden Nederlandse en Vlaamse advocaten en mediators) weet wat er speelt in de wereld van advocaten en mediators in Nederland en Vlaanderen.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen in verband met bemiddeling of advocatuur.